301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
06 Ekim 2018 - Cumartesi 08:17 Bu haber 1216 kez okundu
 
KIRSAL TURİZM COĞRAFYASI İNCELEMESİ; ÇEKEREK ÖRNEĞİ Muhammed Çetin
Turizm Haberi


               Kırsal kalkınma, kırsal alanlarda yaşayan halkın veya o yörede yaşayan toplumun mevcut refah düzeyini daha iyi duruma getirmek amacıyla şehirsel ve kırsal alanlar arasındaki bölgesel eşitsizliği, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik farkının azaltılmasına dayan bir süreci ifade eder. Kırsal alanlarda tarımsal ekonomiye dayalı kalkınma tek başına bir anlam ifade etmediğinden dolayı sekonder faaliyet kapsamında değerlendirilen sanayi faaliyetleri ve fonksiyonlarının nispeten daha düşük olduğu alanlarda Turizm alternatif bir kavram, çare olarak değerlendirilmektedir. Kırsal turizm, nüfus yoğunluğunun az olduğu, göç olgusunun fazla olduğu Coğrafi mekânlarda yaygın olan ve tercih edilen, geliştirilen bir turizm çeşididir. Bu çalışmanın hazırlanmasının esas gayelerinden birisi de Yozgat ilindeki potansiyel turizm alanlarından birisi olan, kırsal turizm aktivitesinin yeni yeni gelişmeye başladığı Çekerek ilçesindeki Kızlar kayası su sarnıcı ve Nekropol alanını tanımaya yönelik akademik bir çalışmadır.

Kırsal kalkınma, Kırsal Turizm Coğrafyası, Yozgat, Çekerek

                Yeryüzünde son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, teknolojik, sosyo -kültürel gelişmeler birçok alanda olduğu gibi turizm sektöründe talep- arz dengesinde birtakım beklentilerin gelişmesi, değişmesinde etkili olmuştur. Kentsel alandaki psikolojik buhranlar, bunalımlar, fiziksel ve beşeri degredasyon bozulmaları insanları sürdürülebilir doğal ortam alanlarına yönlendirmiştir. Turizm perspektifinde büyük bir öneme sahip turistlerin rekreasyon, rekreasyonist eylemlere yönelmesi, explorer (araştırıcı) keşfetmeyi seven turist tiplerinin yaygınlaşması hem mevcut turizm firmaların çabaları doğrultusunda doğa turizmi, ekoturizm, sağlık turizmi gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır.

Son çeyrek yüzyılda gelişmiş ve gelişmekte olan sayılı birçok ülkede ekolojik, doğal, kültürel, tarihi vs. miras alanlarını korumaya yönelik çevre politika ve planları uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu faaliyetler doğrultusunda doğaya, kültürel, tarihi değerlere sahip çıkan turizm çeşitlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda Kırsal turizm, ekoturizm gibi turizm çeşitleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

26- 45 0 Doğu meridyenleri ile 36-420 kuzey paralelleri arasında yer alan Türkiye, hem mutlak (matematik) konumu hem de göreceli (coğrafi) konumu, klimatolojik (iklimsel) özellikleri

bakımından, topografya, kültürel ve tarihi birçok faktörü içine alan, jeopolitik konumu itibariyle de büyük itibar gören Dünyadaki sayılı ülkelerden birisidir.

                 Türkiye’nin Dünyadaki turizm ülkeleri (Fransa, İspanya, ABD, Çin) gibi ülkeler ile turizm sektöründe rekabet edebilmesi için kıyı turizmi başta olmak üzere alternatif turizm faaliyetlerine yönelmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı bir orta kuşak ülkesi olan Türkiye, turizm aktivitelerinin yoğun olarak yapıldığı potansiyel turizm alanlarını belirlemeli, plan ve proje yönetiminde Coğrafyacılarında yer aldığı komisyonlar oluşturulmalıdır. Tersiyer faaliyet olarak nitelendirilen, adeta bir “bacasız sanayi” formunda olan turizm, aynı zamanda emek ve işgücüne dayalı bir sanayinin de bel kemiğini oluşturan önemli sektörlerdendir. Alternatif turizm alanlarının oluşturulması ve turizm çeşitliliğindeki gelişmeler istihdam artışına ve ekonomik kalkınmaya pozitif bir etki yapmaktadır. Kırsal alanı turizme açmak ve nüfusun bir kısmını tarım ile birlikte turizm alanında istihdam etmek kalkınma politikalarının içerisinde yer alması gereken hedeflerdendir (Kesici, 2012). Bu bakımdan kırsal alanlardaki refah kalitesinin iyileştirilmesi, bu kalitenin korunması ve kırsal ekonomiye katkı sağlaması bakımından kırsal turizm için geliştirilen stratejiler önemli olduğunu belirtmek gerekir (Haider, vd.,2014).

                Bu çalışmanın başlıca amaçlarından birisi de Yozgat ilindeki potansiyel turizm alanlarından birisi olan, kırsal turizm aktivitesinin yeni yeni gelişmeye başladığı Çekerek ilçesindeki Kızlar kayası su sarnıcı ve Nekropol alanını kırsal turizm coğrafyası bağlamında incelemektir. Çalışmanın ikinci bölümünde turizm ve kırsal turizm kavramı ile ilgili farklı kaynaklardan literatür taraması yapılarak terminolojik bir araştırma evresi ve süreç analizine gidilmiştir. Üçüncü kısımda Yozgat ilinde yapılan Swot analizleri doğrultusunda kaleme alınan eserlerde Yozgat’ta kırsal turizm ve potansiyel kırsal alanlarından önemli görülen potansiyel alanlarına yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde Çekerek ilçesinin doğal ve beşeri, iktisadi vs. coğrafya özelliklerine değinilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde ise Çekerek ilçesinde önemli bir yere sahip olan kırsal Turizm coğrafyası bakımından önem arz eden Kızlar kayası Su sarnıcı ve Nekropol alanı arazide fotoğraflanan dokümanlar ile desteklenerek yörenin kırsal turizm potansiyeli olgusu gün yüzüne çıkartılmıştır. Çalışmanın altıncı ve son bölümü ise genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.

Turizm ve Kırsal Turizm Kavramları

 Turizm: Fransızca kökenli bir terim olup, özgün biçimi ile “tourisme” (ing tourism) olarak bilinmektedir.

Terim en kısa tabiri ile, zevk ve eğlence için yapılan geziler biçiminde değerlendirilmektedir. Dinlenme, görme, eğlenme, tanıma, sportif faaliyetlerde bulunma veya izleme, bilgi ve görgüsünü artırma gibi birtakım amaçlarla; ya da sadece zevk için yapılan gezi olarak tanımlanmaktadır (Doğanay,vd.,2016).

Bu tanımlamanın ardından Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan tanıma göre turizm, kendi olağan çevresi dışındaki bir yere, belirlenmiş bir süreden daha az kalmamak kaydı ile

1 Muhammed Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafya Yüksek Lisans Öğrencisi, 50300 Nevşehir

e-posta: muhammed.cetinn.66@gmail.com

giden, ve ana amacı ziyaret ettiği yerde para kazandıran (money winning) bir faaliyetin denenmesi dışında seyehat etmek için bir kişinin faaliyetleri şeklinde belirtilmiştir.

Turizm kavramı terminolojisi ile ilgili doğrudan- dolaylı bir kavramda Kırsal turizm kavramıdır. Kırsal turizm, insanların sürekli yaşadığı alanlar dışındaki kırsal yörelere yapmış olduğu ziyaretler olarak tanımlanabilmektedir (Kesici,2012). Kırsal turizm, hem kırsal alanlarla iç içe olan hem de doğal kaynak potansiyeline dayalı bir turizmdir. Ve diğer turizm türleri ile kolayca entegre olabilmektedir (Soykan,2003). Barke (2004)’e göre ise “ kırsal alanlar kısa süreli olarak ziyaret edilen, yılın çeşitli zamanlarında ve genel olarak birçok mevsimde ziyaret edilebilmektedir” olarak tanımlamaktadır. Kırsal turizm aynı zamanda kırsal iktisadi coğrafya faaliyetlerinde inovasyona yönlendirme gücü bakımından da önemli bir unsur olarak görülebilir. Aynı zamanda kırsal alanda yaşamlarını idame ettiren nüfusun sosyo- ekonomik özelliklerini de etkileyebilmektedir.

            Kırsal turizmin, Türkiye turizmine sağlamış olduğu belli başlı önemli faydalarını sıralamak mümkündür (Soykan,2003, Kesici,2012, Ersoy vd., 2017).

 Kırsal turizm, her mevsim yapılabilen bir turizm örneğidir.

 Kırsal turizm, birçok aleternatif turizmi ile entegre olan bir turizm çeşididir.

 Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eden bir turizm tipidir.

 Kırsal turizm, turist profili oldukça farklıdır.

 Kırsal turizm, doğal çevre kültürel miras korunmasına katkı sağlar.

 Kırsal turizm, bir ülkenin tanıtımında önemli bir yere sahiptir.

 Kırsal turizmde otantiklik ve yöresellik ön plana çıkmaktadır.

 Kırsal turizm yerel halka dönük bir şekilde geliştirilmelidir.

Kırsal turizm çeşitlerini; çiftlik turizmi, tarım turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, dağcılık turizmi gibi sıralayabiliriz (Ersoy, vd., 2018).

Yozgat’ta Kırsal Turizm ve Potansiyel Kırsal Turizm Alanları

            Ülkemizde turizm olgusunun yerleştiği coğrafi bölgelerden bazılarına bakacak olursak “ Ege turizm koridoru (İzmir- Aydın- Muğla), Akdeniz turizm koridoru (Antalya- Mersin- Hatay) “ gibi birçok bölgeyi söyleyebiliriz. Kırsal turizm özelliği bakımından bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda hemen hemen her ilimizin ayrı kırsal ,otantik, doğası yönü ve potansiyeli vardır. İç Anadolu bölgesinde bir taban düzlüğü platosu üzerine kurulu Yozgat, sahip olduğu doğal, kültürel, kırsal miras ve değerler bakımından önemli bir yere sahiptir.

            Yozgat’ın uygun iklim koşulları, tarihi ve kültürel çeşitliliği, folklor ve yemek kültürü, orman habitat alanları, arkeolojik alanları ve daha fazlası birçok özelliği ile uygun yatırımlar yaptırıldığı takdirde diğer iller, beldelerdeki turizm türleri ile rekabet edebilecek bir potansiyele sahiptir. Yozgat’ta turizm olgusunun sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için hem kamu kurumları, hem de özel kurumlar birlikte çalışmalarını sürdürmelidir. Yakın zamanlarda bir bütün olarak somut ve hayata dönük projeler üretilmesine büyük bir ihtiyaç vardır.

             Yozgat stratejik konumundan değerlendirildiğinde; Ankara, Kayseri, Sivas gibi bünyesinde birçok fonksiyonu barındıran illere komşuluk yapmaktadır. Ayrıca Hitit medeniyetinin önemli

kalıntılarından olan Alacahöyük, Boğazkale gibi ilk yerleşim alanlarına da yakındır. Yozgat’ta 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler arasında nispeten daha iyi durumda olan ilçeler şunlardır:

 Sorgun (termal turizm ve arkeolojik turizm) baskın

 Sarıkaya (termal turizm, sağlık turizmi, tarihsel turizm)

 Şefaatli (özellikle arkeolojik turizm) baskın olup Ağustos aylarında Ege Kültür Tabiat tarihinden Dr. Serdar Mayanın yardımı ile Mastadaon (mamutların atası) çenesi fosili bulunmuştur. Aynı zamanda Mollusca fillumina cephaladoa yumuşakçaları, Gastropod gibi kafadan bacaklı fosil izleri ve türleri de bulunmaktadır.

 Akdağmadeni (Sarıçam, karaçam ormanlarının önemli dağılış alanlarından, madencilik turizmi)

Yozgat ili ayrıca 2015 TÜİK istatistik raporlarında en fazla göç veren illerdendir. Lakin son yıllarda istihdam faaliyetlerinin geliştirilmesine bağlı olarak göç olayı azaltılmaya çalışılmıştır.

Tablo 1: Yozgat’ın Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Alternatif Turizm Çeşitlerinden Bazıları (Ersoy,vd.,2018’den derlenerek).

İlçe

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları

Alternatif Kırsal Turizm Çeşitleri

Merkez

Gelin Güllü Barajı, Topçu Köyü Mesire Alanı, Başıbüyük Köyü Mesire Alanı

Av turizmi, Kültür turizmi, Köy turizmi, Doğa turizmi

Sorgun

Kerkenez Harabeleri, Alişar Höyüğü, Büyük Höyük, Şah Muratlı Köyü Eski Camii, Çiğdemli Eski Camii

Kültür turizmi, İnanç turizmi, Sağlık turizmi, Köy turizmi

Sarıkaya

Roma Hamamı, Çat Höyüğü, Kaletepe Höyüğü, Sarıkaya Kaplıcaları

Sağlık turizmi, Köy turizmi, Kültür turizmi

Aydıncık

Kazankaya Kanyonu, Dereçiftlik köyü, Dumansaray Höyüğü

Doğa turizmi, Köy turizmi, Kültürel turizm

Çekerek

Kızlarkayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı, Çekerek Köprüsü, Süreyya Bey Barajı

İnanç turizmi, Köy turizmi, Av turizmi, Kültürel turizm

Akdağmadeni

Şebni Tümülüsü, Nalbant Yaylası, Kevenli Yaylası

Kültür turizmi, Köy turizmi, Doğa turizmi

Boğazlıyan

Uzunlu Tümülüsü, Özler Yeraltı Şehri, Kesiş Pınarı Yerleşimi, Boğazlıyan Kaplıcaları

Kültür turizm, Köy turizmi, İnanç turizmi, Sağlık turizmi

Kadışehri

Akçakale, Çatalhöyük, Kadışehri Höyüğü

İnanç, Kültür, Tarım turizmi

Çekerek’in Doğal ve Beşeri Coğrafya Özellikleri (Genel)

             Çekerek ilçesi, Yeşil ırmağın önemli kollarından çekerek ırmağı üzerine kurulu bir ilçedir. İlçe aynı zamanda tipik Orta Karadeniz ikliminin de etkisi altındadır. Toprak özellikleri bakımından genel olarak tuzlu, çorak, killi toprak strüktürleri yaygındır. Bu nedenden dolayı genel olarak verimsiz bir toprak potansiyeline sahiptir. İlçe ve yakın çevresinde gerçekleştirilen yöresel çaplı arazi incelemelerinde jeolojik- jeomorfolojik özellik bakımından Kanyon vadilere, flüvyal jeomorfolojik aşındırmalara, kartlaşmaya bağlı olarak da birçok kalsiyum karbonatlı kireç taşı ve çökellerini, bloklarını bünyesinde barındırmaktadır. Çekerek ırmağının hidrolik aşındırmasına bağlı olarak mevcut kaya formlarında fiziksel ve kimyasal aşındırma gözlemlenmiştir. Orojenizma bakımından birçok paroksizma evresinden geçmiş kıvrımlı yapılara da rastlanılmaktadır. Topografik özelliklerini göz önüne aldığımızda Çekerek ilçesi ve yakın çevresi nispeten arızalı bir duraylığa sahiptir. Bu duraylık Çekerek formasyonu ile Zile formasyonu arasındaki kavşakta daha belirgindir. Çekerek iklim analizi bakımından Köppen- Geinger’a göre Csb’dir. Yıllık ortalama sıcaklık 10.8 0 C olup, yıllık ortalama yağış miktarı 419 mm’dir. Bitki coğrafyası özellikleri bakımından Fagus orientalislerin de yaygın olarak bulunduğu bir alan olarak da bilinmektedir (Atalay ve Mortan, 2016).

              İlçede hâkim ekonomik faaliyet Tarım ve hayvancılık olup genel olarak geçim amaçlı ekstansif tarım yapılmaktadır. Kırsal nüfusta azalmalar gözlemlenmektedir. Bu azalma da devlet müdahalesi (HES yapımı) sonucu göçlerde etkili olabilmektedir. İlçe nüfusu 2017 TÜİK nüfus verilerine göre il/ilçe merkezi 9.600 iken, belde/köy ile birlikte 9.983’dür. Okuma ve yazma oranı orta düzeydedir. Köy sayılarında azalmalar vardır (miras yoluyla toprak bölünmeleri, doğal sebepler) vs. göç veren bir ilçedir. En fazla göçü iller arasında Ankara – İstanbul arasında gerçekleştirmektedir. Turizm aktiviteleri bakımından genel olarak sınırlı bir rekreasyon alanı vardır. Kadın ve erkek nüfus arasında cinsiyet dengesizliği de gözlemlenmiştir. Kırsal turizmin desteklenmesi gereken bir ilçedir.

V. Çekerek İlçesinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Kırsal Turizm Coğrafyası Bakımından Önem Arz Eden Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı Foto 1: Çekerek Şato Alanından Kızlar Kayasına Bir Bakış

             Mevcut kırsal turizm alanındaki bu nekropol alanı içinde yaklaşık olarak 200 basamak vardır. Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. Ulaşım açısından oldukça zahmetlidir. Herhangi bir yol vs yoktur. Tamamen insan gücüne dayanan bir ulaşım söz konusudur. Sarp yamaçlardan tırmanarak bu alana ulaşılır. Nekropol alanının içinde bir şehir veya mağara olduğu da rivayet edilir. Güvenlik amaçlı olarak yerel belediye tarafından nekropol alanına giden yol kapatılmıştır. Su sarnıcı derinde yer almaktadır yüzeyde yoktur. Aynı zamanda inanç turizmi, köy turizmi, tarihsel turizm vs bakımından alternatif kırsal turizm potansiyeline sahip bir kırsal turizm alanıdır. Sözün özü olarak mevcut kırsal turizm sahası her yönüyle incelenmeye değer, tarihsel kent doku ve planları bakımından da sürprizlerle dolu ender turistik mekânlardandır.

             Kızlar kayası Nekropol Alanına Yakın Bakış ( Çetin,2018) Efsanelerle Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı Çekerek’ten Zile’ye giderken Çekerek ırmağının yanında Cenevizler döneminde yapılmış yüksek ve sivri bir kayanın üzerinden ırmak yönüne doğru ve toprak altında yaklaşık iki yüz merdivenle inilen bir kaya vardır. Söylentiye göre kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşenler Irmaktan su almak için bu merdivenleri yapmışlardır. Bir Rum Beyinin hasta kızı için bu merdivenleri yaptırdığı da rivayet edilmektedir. Bir başka rivayete göre ise keşişin birinin güzel bir kızı varmış, iki genç, bu kızı isterlermiş. Keşişin işe kızını her iki gence de vermek gibi bir niyeti yokmuş. Gençlerden birine bu yüksek kayadan girilerek merdivenlerle Irmağın karşı tarafına geçilecek bir yol yapmasını; öteki gençten ise ırmağın üzerinden geçecek bir köprü inşa etmesini ister. Kim önce bitirirse kızı ona verecektir. (Kızlar Kayasından 500 mt. aşağıda bu köprünün ayakları mevcuttur.) İki gençten biri köprüyü, diğeri merdivenli geçit tünelini yapar. Ancak birbirlerinden haberdar değildirler. Keşiş köprüyü yapan gence ötekinin daha önce bitirdiğini kızı ona vereceğini söyler. Bunu duyan genç kafasına külüngü vurarak kendini öldürür. Keşiş daha sonra kayayı oyan gence, köprüyü önce bitirdiği için öteki kızını gence verdiğini söyler. Bunun üzerine bu genç de kendisini yüksek kayalardan aşağı atarak öldürür.

Sonuç ve Öneriler

             Turizm sektörü inovasyona açık bir sektördür. Statik ve dinamik gelişimler turizmi canlı tutan bileşenlerdendir. Entegre bir yapıya da bürünebilen turizm, ekonomik, kültürel, sosyal fonksiyonlarda önemli bir yere sahiptir. Özellikle belirtmek gerekir ki kırsal turizm ekonomisi primer faaliyetlere dayalı bölgelerde daha baskın olarak karşımıza çıkmaktadır. Yozgat ili mevcut kırsal ve alternatif turizm çeşitliliği ile aday bir merkezdir. Kırsal turizm potansiyeline sahip olan Yozgat maalesef yeteri kadar gelişememiştir. Bu durumun nedenleri arasında; kırsal turizm işletmecilerinin teknik ve mental yetersizliği, yatrım azlığı, yerel halkın kırsal turizm kavramı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmemesi, mevcut turist tesislerinin taşıma kapasitelerinin azlığı, Yozgat genelinde girişimcilik ruhunun yetersiz oluşu gösterilebilir.

              Nitekim kırsal turizmin desteklenmesi, potansiyel varlığını zenginleştirmek, Coğrafi mekân özellikleri bakımından gerekli bilince sahip olmak, istihdam olanaklarını genişletmek, Kadın işgücünü turizme yönlendirmek, bölgenin her türlü açıdan tanıtılmasını sağlamak hem bölge bazında hem de ülke bazında önemli kazanımların meydana gelmesine olanak sağlayacaktır.

Kırsal turizmde bir problem olarak görülen pazarlama ruhunu gerekli TV, Radyo vs aracılığı ile yaygınlaştırmak gerekmektedir. Belediye kırsal proje ve turizm çalışmalarında Coğrafyacıların fikirlerine mutlaka ihtiyaç vardır. Multidsipliner, interdsipliner çalışma ortamları sağlanmalıdır. Yerel halk turizm ve Coğrafi algı, mekan kullanımı, arazi kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli gerekli eğitim ve öğretim programları derhal uygulamaya koyulmalıdır.

               Sonuç olarak kırsal turizm ruhunun gelişmesi, girişimci insanların desteklenmesi, taşıma kapasitelerinin artırılması, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, Yozgat ilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgedeki potansiyel Kırsal turizm coğrafya alanları için plan, proje ve çalışmaların uygulamaya konulması, istihdam olanaklarının genişletilmesi hem Yozgat ilinde hem de ilçelerde ışık olacak ileri araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Kaynak: Editör: İbrahim
 
Etiketler: KIRSAL, TURİZM, COĞRAFYASI, İNCELEMESİ;, ÇEKEREK, ÖRNEĞİ, Muhammed, Çetin,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Yozgat
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 21.05.2019
Bugün
12° - 27°
Çarşamba
11° - 26°
Perşembe
11° - 24°
Yozgat

Güncelleme: 20.05.2019
İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
19:59
Yatsı
21:37
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı