301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
21 Aralık 2019 - Cumartesi 11:14 Bu haber 617 kez okundu
 
“ESNAFA 2020 YILI YENİLİKLERİ; E-FATURA E-ARŞİV FATURA” MALİYE YENİ YILDA E-FATURA E-ARŞİV FATURA KULLANIMINA DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Çekerek Malmüdürlüğü ev sahipliğinde Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde ticari faaliyette bulunan esnaflara 2020 yılında zorunlu hale gelecek ve kapsamı genişletilen; E-Fatura ve E-Arşiv fatura esas ve uygulamalarına yönelik toplantı düzenlendi.
Ekonomi Haberi


Gelir İdaresi Başkanlığımızca belirlenmiş standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik ve zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen e-belge dönüşüm süreci; 2010 yılında ihtiyari olarak e-Fatura ve e-Defter uygulaması ile başlamış olup, daha sonra 2013 yılı itibariyle aşamalı olarak belirli şartları taşıyan mükelleflerin zorunlu olarak kapsama alınması ile genişletilmiş ve bir çok sektör ve mükellef grupları arasında elektronik belge kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

            Bu süreçte; 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, mevcut uygulamalara ( e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Melek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet ) ek olarak başka e-belgelerin de ( e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgesi ) uygulamaya alınmasını sağlamakla birlikte, var olan uygulamaların da kapsamını genişletmiş olup, ilgili tebliğ. Yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 397,415,421,433,462,463,487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldırmış, 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ise 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hükmünü getirmiştir.

            Buna göre; söz konusu tebliğdeki düzenlemelerin mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içermesi sebebiyle; 2019 yılı Aralık ayı süresince Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret Odaları, Meslek Odaları gibi kuruluşlara yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının yapılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmıştı.

            İlimiz Defterdarlığınca yapılan program dahilinde, ilçelerimizdeki mükellef sayıları dikkate alınarak, bazı ilçelerin birleştirilerek, belirlenen program çerçevesinde Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinin de katılımıyla ilçemizde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

            509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, uygulamada ve verilerin elektronik ortamda alınması, arşivlenmesi gibi köklü değişiklikler getirdiğinden, tüm mükellefleri ilgilendiren konuların anlatıldı bilgilendirme toplantısı Çekerek Hükümet Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

1- 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2- 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

3- 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, eFatura uygulamasına geçmek zorundadır.

4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

5- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler; 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren eFatura uygulamasına geçmek zorundadır.

6- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları; 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

7- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler; 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. E-FATURA 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

8- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

1- E-Fatura Uygulamasına Zorunlu veya İsteğe Bağlı olarak Dâhil Olan/Olacak

Olan Mükellefler ( E Fatura mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar) Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020'de, 1.1.2020'den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte

2-Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları; Mevcutlar 1/1/2020 (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

3- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar1/1/2020 e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenecektir. 1/1/2020 e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenecektir.

4- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar

            Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına 1/1/2020 e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenecektir. bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar. İnternet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren

Kaynak: Editör: İbrahim
 
Etiketler: “ESNAFA, 2020, YILI, YENİLİKLERİ;, E-FATURA, E-ARŞİV, FATURA”, MALİYE, YENİ, YILDA, E-FATURA, E-ARŞİV, FATURA, KULLANIMINA, DAİR, BİLGİLENDİRME, TOPLANTISI, DÜZENLEDİ, ,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Yozgat
Çok Bulutlu
Güncelleme: 10.04.2020
Bugün
- 12°
Cumartesi
-1° - 13°
Pazar
- 10°
Yozgat

Güncelleme: 09.04.2020
İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı